Przejdź do treści

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietniem 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w treści dokumentu: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MINISTERSTWO BARBERINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. ARABSKA 7, 03-977 WARSZAWA. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@szkolabarberska.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora;
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy na realizację szkolenia – uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodówksięgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w związku z usprawiedliwionym celem administratora danych);
 • marketingu i promocji usług szkoleniowych prowadzonych przez MINISTERSTWO BARBERINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub w celu przygotowania spersonalizowanego przekazu reklamowego skierowanego do klientów MINISTERSTWO BARBERINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A oraz f RODO);
 • wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb szkoleniowych Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów – informacja w tym zakresie dostępna jest u Administratora danych.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:
 • w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem zasady ograniczenia czasowego;
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 • w innych celach – w okresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy, w tym przepisy ustawy o rachunkowości.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.